Regulamin

(wersja obowiązująca od 1.02.2019r.)

1. Ogólne zasady działania serwisu Lottomania

Regulamin ten określa warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.lottomania.net.pl przez jego Użytkowników oraz zobowiązania firmy PHU Tota Serwis Sebastian Wijas.

Definicje:

Serwis Lottomania – strona internetowa oraz cały jej system, dostępny pod adresem internetowym www.lottomania1.pl

Firma – zarejestrowana działalność gospodarcza firmy P.H.U. Tota Serwis Sebastian Wijas, ul. Żeromskiego 2A, 26-065 Piekoszów, NIP 959-168-83-22, REGON 260467759

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca konto w Serwisie

Konto Użytkownika – saldo Użytkownika, na którym operuje się zgromadzonymi środkami.

Panel Użytkownika – informacje, zakładki dostępne po zalogowaniu się Użytkownika w Serwisie.

 

2. Usługa "Wyślij los" - usługa niedostępna 

Serwis Lottomania umożliwia zdalny zakup losów gier urządzanych i organizowanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.oLotto, Multi Multi oraz Mini Lotto za pełnomocnictwem od klienta. Firma za pomocą strony internetowej www.lottomania1.pl przyjmuje zlecenia na swoją usługę kupna losów Użytkownika o określonej przez niego treści (liczb, losowań, systemu) na rzecz i w imieniu klienta. Kupony gier Totalizatora Sportowego w każdym momencie są własnością klienta. Firma oferuje usługę "Wyślij los" która zawiera:

- przekazanie pieniędzy za zamówione przez Użytkownika losy kolektorowi

- odebranie losów Użytkownika z kolektury

- sprawdzenie losów czy są wygrane/niewygrane

- informowaniu użytkownika na jakim etapie znajduje się jego zamówienie

- przechowywanie losów

- w przypadku wygranych losów, przekazanie środków pieniężnych na wewnętrzne Konto Użytkownika, skąd można ich używać do opłacania następnych zamówień lub zlecić ich wypłatę. W przypadku wysokich wygranych los jest przekazywany notarialnie.

Czynnym Użytkownikiem serwisu może zostać osoba która:

- ukończyła 18 lat

- akceptuje niniejszy Regulamin

- akceptuje Regulamin gier liczbowych Lotto, Multi Multi oraz Mini Lotto urządzanych i organizowanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. ( dostępny na stronie www.lotto.pl)

- wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówień i realizacji przelewów bankowych

 

3. Zastrzeżenia Firmy

Firma zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku gdy nie jest ono poprawnie złożone, z winy sprzętowej lub systemowej nie jest możliwa jego realizacja – sytuację na które Firma nie ma wpływu. W takim przypadku Użytkownik jest niezwłocznie informowany o niezrealizowaniu kuponu o godzinie 21:40 kiedy to rozpoczyna się losowanie liczb przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Należy nadmienić, że Firma w żaden sposób nie zamierza doprowadzić do takiej sytuacji używając wszelkich środków do ich niedopuszczenia.

 

4. Ochrona Użytkownika

Wszelkie losy zamówione przez Użytkownika są jego własnością. Firma nigdy nie staje się właścicielem zamówionych losów.

Firma zobowiązuje się do nieujawniania wszelkich danych osobowych o Użytkownikach Serwisu. Baza danych osobowych Użytkowników Serwisu Lottomania jest zgłoszona w GIODO.

System działania Serwisu jest tak skonstruowany, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat jego zamówień. Statusy każdego zamówienia są widoczne w Panelu Użytkownika, który jest widoczny po zalogowaniu się Użytkownika. W przypadku niezrealizowania kuponu System automatycznie (bez ingerencji administratora Serwisu) informuje Użytkownika o niezrealizowaniu jego zamówienia o godzinie 21:40 – w momencie rozpoczęcia losowania dotyczącej jego zamówienia gry. Taka sytuacja może jedynie nastąpić gdy do godziny 21:40 status zamówienia pozostał zapłacone. Obieg statusów zamówienia przedstawiony jest na diagramie poniżej.

Schemat działania statusów Lottomania 

Komenatrz do statusów:

złożone -  Użytkownik wpisał liczby i złożył zamówienie

zapłacone - Użytkownik zapłacił za zamówienie

(Nowy) do wydrukowania - zamówienie oczekuje na wydruk lub jest już wydrukowane na blankiecie 

anulowane - zamówienie nie zostało zapłacone lub zostało zapłacone za późno - po godzinie 20:00

zrealizowane - zamówienie zostało zrealiozwane, losy zostały kupione 

niezrealizowane - losy nie zostały kupione, a wpłacone na ich rzecz pieniądze zwrócone

wygrane - los wygrał

niewygrane - los nie wygrał 

 

5. Rejestracja Użytkownika

Przy rejestracji Użytkownika w Serwisie Lottomania należy zaakceptować niniejszy Regulamin, w przeciwnym wypadku nie jest możliwe skorzystanie z usług Firmy, a jedynie obejrzenie strony Serwisu oraz sprawdzenie wyników aktualnych i historycznych wyników losowań.

Aby zostać Użytkownikiem Serwisu Lottomania i skorzystać z usług Firmy należy podać podstawowe dane osobowe jak również e-mail (dane niezbędne do rejestracji), bądź połączyć konto Lottomanii z kontem Użytkownika w serwisie Facebook.pl . Dane do przelewu Użytkownik może uzupełnić wtedy, kiedy będzie chciał zlecić wypłatę środków zgromadzonych na koncie Lottomanii. Po uzupełnieniu danych do przelewu Firma będzie w stanie wykonać przelew bankowy.

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania hasła oraz loginu osobom trzecim.

 

6. Konto Użytkownika

Użytkownik po poprawnym zarejestrowaniu się w Serwisie Lottomania ma możliwość zmiany danych osobowych.

Po zalogowaniu Użytkownik może:

- skorzystać z usług posłannictwa Firmy

- edytować dane osobowe czy hasło

- wpłacić pieniądze na konto Lottomanii, aby mieć możliwość wygodniejszej formy zapłaty za zamówienia

- zlecać wypłatę zgromadzonych środków, pod warunkiem, że kwota wypłaty przekracza 2zł (minimalna możliwa wygrana w grach TS)

- przeglądać aktualne i archiwalne zamówienia i ich statusy

- wydrukować dowód zakupu

 

7. Rezygnacja z usług Firmy

W przypadku gdy Użytkownik zechce zrezygnować z usług Firmy należy o tym powiadomić Firmę drogą mailową, wtedy, jeśli klient nie miał zamówień przez ostatnie 60 dni, konto Użytkownika w Serwisie Lottomania zostanie usunięte przez administratora Serwisu Lottomania. Jeśli na koncie klienta istnieją zamówienia młodsze niż ostatnie 60 dni, konto klienta zostanie dezaktywowane. Po upływie 60 dni od daty ostatniego zamówienia konto zostaje usunięte przez administratora. Nie ma możliwości zrezygnownaia z zapłaconego zamówienia.

 

8. Metody płatności

Płatności w Serwisie Lottomania są obsługiwane przez zewnętrzną firmę eCard S.A., mającą podpisaną umowę współpracy z Firmą. Aktualna lista możliwych płatności dostępna jest po zarejestrowaniu się Użytkownika w Serwisie Lottomania.

Istnieją dwa tryby zapłaty za zamówienia przez Użytkownika:

1. Płatności online (Post-paid) - Użytkownik przy każdym zamówieniu jest przenoszony na stronę z płatnościami eCard w celu dokonania transakcji.

2. Płatne z konta Lottomanii (Pre-paid) - Użytkownik wpłaca określoną przez niego kwotę w formie zaliczki na wirtualne konto w Serwisie Lottomania lub wykorzystuje środki z wygranych losów, a następnie odejmuje od tej kwoty wartość zamówienia. Jest to wygodniejszy i szybszy sposób płatności.

 

9. Przyjmowanie zamówień 

Użytkownik na stronie głównej Serwisu Lottomania wybiera grę oraz liczby  jakie chce typować , system i ilość losowań(podobnie jak ma to miejsce na blankiecie udostępnianym przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o.).

Firma nie obsługuje kuponów na losowanie Multi Multi o godzinie 14:00 każdego dnia. Użytkownik wybierając opcję na wiele losowań jest tego świadomy i wie, że jego kolejne losowania dotyczą tylko losowań o godzinie 21:40. Informacja ta pokazana jest również na stronie głównej Serwisu Lottomania przy grze Multi Multi.

Firma zastrzega sobie prawo do łączenia losów kilku Użytkowników na jednym kuponie.

Zamówienia na aktualne losowanie są przyjmowane do wyznaczonej godziny, zawsze widocznej przy danej grze na stronie głównej Serwisu Lottomania. Zwyczajowo jest to godzina 20:00 przed losowaniem o godzinie 21:40 aktualnym dla danej gry (wiążąca jest data zaksięgowania wpłaty). Jednakże Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany tej godziny – będzie to widoczne na stronie głównej na zegarku przy danej grze. 

Dni w których odbywają się losowania danej gry to:

- Lotto – każdy wtorek, czwartek, sobota

- Mini Lotto oraz Multi Multi – każdy dzień tygodnia

 

10. Realizacja zamówień

Firma na zmianę statusu w systemie Lottomanii zamówień złożonych do godziny 20:00 każdego dnia, ma czas do godziny 21:40 tego samego dnia, czyli do godziny oficjalnego rozpoczęcia Studia Lotto i losowania zwycięskich liczb przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Gdyby tak się nie stało to system Lottomanii zmieni automatycznie status zamówień na niezrealizowane. 

Firma nie używa do realizacji zamówień klientów systemu Totalizatora sportowego Sp. z o.o. umożliwiającego kupno losów gier Lotto przez internet. Firma kupuje wyłącznie losy realne, papierowe.

 

11. Terminy

Maksymalny termin wpisania wylosowanych liczb do systemu internetowego to 24h od czasu poprzedniego losowania. Termin na przekazanie wygranych na konto Użytkownika Serwisu Lottomania to do 48 godzin od daty losowania losu.

 

12. Nieprawidłowości

Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o nieprawidłowościach w działaniu Serwisu Lottomania, a Firma zobowiązuje się do szybkiego ich usunięcia. Firma wyraża chęć do polubownego załatwiania spraw spornych. Dla spraw nie ujętych w Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie sprawy sporne, niezałatwione polubownie, rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Kielcach.

 

13. Przekazanie wygranych

Wygrane poniżej 2 280 zł są przekazywane na konto Użytkownika Serwisu Lottomania. Powyżej tej kwoty, do kwoty 20 000 zł, przekazywane są w ten sam sposób, ale z potrąceniem ustawowego podatku (10%) pobieranego przy odebraniu wygranej. W przypadku gdy wygrana wynosi powyżej 20 000 zł Firma przekazuje kupon poprzez protokół przekazania za poświadczeniem notarialnym dla bezpieczeństwa swojego jak i Użytkownika, u notariusza wyznaczonego przez Firmę oraz na koszt Użytkownika – zgodnie z Cennikiem.

 

14. Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy może zostać zrealizowane tylko w przypadku, gdy jego zgłoszenie nastąpiło nie później niż na 2 godziny przed zakupem kuponu ( kupon posiada datę i godzinę zakupu). Poza niezwłocznym zgłoszeniem telefonicznym wymagane jest zgłoszenie pisemne wg załącznika dostępnego w formacie pdf po kliknięciu na hiperłącze: ZAŁĄCZNIK.

 

15. Wypłaty środków zgromadzonych na koncie Lottomanii

Do zrealizowania wypłaty środków zgromadzonych na koncie Użytkownika Serwisu Lottomania, Użytkownik zobligowany jest do uzupełnienia danych potrzebnych do przelewu bankowego (minimum to poprawny numer konta bankowego - te dane nie są potrzebne przy rejestracji, ale należy je uzupełnic przed zleceniem wypłaty). Jeśli Użytkownik nie wpisze wymaganych danych do przelewu bankowego Serwis Lottomania będzie wysyłał e-maile z przypomnieniem o uzupełnienie danych przynajmniej raz w miesiącu. Numer telefonu też jest używany do przypomnienia o uzupełnieniu danych. Wypłata środków następuje tylko po zleceniu wypłaty przez Użytkownika. Firma ma 1 dzień roboczy na zrealizowanie przelewu bankowego. Za wypłatę środków zgromadzonych na koncie Lottomanii pobierana jest prowizja zgoda z cennikiem.

Firma nie odpowiada za źle wpisany numer rachunku bankowego przez Użytkownika. Rachunki jakie Firma akceptuje to tylko Polskie rachunki. Nie wysyłamy środków na konta zagraniczne.

 

16. Siła wyższa

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Firmy (awarie sprzętu, serwera, lottomatów itp.) administrator serwisu nie zdoła zakupić kuponów zamówionych przez Użytkownika (status zamówienia zmieni się na niezrealizowane natychmiast o godzinie 21:40), pieniądze są zwracane automatycznie przez system Lottomanii na Konto Użytkownika, skąd może je w takim wypadku bezpłatnie wypłacić na konto bankowe lub wykorzystać na zakup losów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za taką sytuację, ponieważ nie z jej przyczyn zaistniała takowa sytuacja.

 

17. Przechowywanie kuponów

Firma przechowuje wszystkie losy przez okres 60 dni od daty ich zrealizowania, po tym czasie kupony są archiwizowane. Wszystkie zamówienia aktualne i archiwalne są zawsze widoczne w Panelu Użytkownika w Serwisie.

 

18. Prowizja - Cennik

Firma pobiera opłatę za kupon oraz opłatę prowizyjną za obsługę jednego zakładu podstawowego która wynosi 0,60 zł + 5% wartości zakładu.

Firma pobiera opłatę miesięczną za utrzymywanie konta Użytkownika w wysokości 5 zł miesięcznie. Opłata pobierana do momentu osiągnięcia zerowego salda Użytkownika. 

Firma pobiera opłatę za wypłatę środków na koncie Użytkownika Lottomanii w wysokości 5 zł. Dotyczy wypłat na rachunki bankowe w Polsce.

Firma pobiera opłatę notarialną za przekazanie kuponu w wysokości 200zł przy wygranej powyżej 20 000 zł lub na życzenie.

19. Polityka plików cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?
Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Usuwanie plików "cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

20. Polityka prywatności (RODO)

Wszelkie informacje odnośnie polityki prywatności (RODO) umieściciliśmy w pliku .pdf dostępnym TUTAJ.

 

21. Polityka znaków towarowych, zastrzeżonych

Firma nie używa, ani nie chce używać znaków towarowych czy znaków zastrzeżonych innych podmiotów.

Aktualności i kumulacje!

Zawieszenie działalności

Wstęp. W zawiązku z ponownym wpisaniem naszej domeny lottomania1.pl do rejest

więcej

Nowy numer rachunku Millenium

Informujemy o uaktualnieniu numeru rachunku do wpłat dla banku Millenium. Nowy

więcej

Czym jest Lotto?

LOTTO to najstarsza polska gra losowa!

Organizowana jest przez Totalizator Sportowy już od 1956 roku. W tym czasie kilkukrotnie zmieniały się godziny i dni losowań oraz nazwa loterii.

więcej

Wygrane w lotto

Nasi gracze wygrali już 934 067,80 zł

Najwyższa wygrana to 128 842,40 zł